กิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 ธ.ค. 2560 ฝ่ายโรงงาน บริษัทเลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี โดยมีนาย โสฬส โกมลมณี ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Related Posts

Leave A Reply